Kadry - Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

Kadry

Data publikacji 23.09.2020

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
59-100, Polkowice, ul. Legnicka 15
tel. 47-874-72-89
tel. 47-874-72-86
fax: 47-874-72-15
e-mail: kadry@polkowice.wr.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Polkowicach i realizuje zadania określone w §6 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz §19 Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z dnia 15 maja 2015 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

 • wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach osobowych oraz ich rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami
 • realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz podległego Komisariatu Policji w Chocianowie oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych Komendy oraz  w podległym Komisariacie Policji
 • przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji w trybie i na zasadach w określonych przepisach w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
 • przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej w trybie i na zasadach w określonych przepisach o służbie cywilnej
 • koordynacja lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji
 • koordynowanie badań profilaktycznych, kontrolnych, wstępnych, szczepień ochronnych,  refundacja okularów dla policjantów i pracowników Policji
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie spraw osobowych
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej księgozbioru Komendy
Powrót na górę strony