Staus prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach

Status prawny

Staus prawny

Data publikacji 23.09.2020

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu polkowickiego i wykonuje zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatowego

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Szczegółowo te kwestie regulują:

  • Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  • Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  • Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r.
Powrót na górę strony