Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Data publikacji 23.09.2020

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w KWP we Wrocławiu i jednostkach policji województwa dolnośląskiego

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach można złożyć:

  • Osobiście lub pisemnie pod adresem: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach, 59-100, Polkowice, ul. Legnicka 15
  • Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem tel. 47-874-72-10
  • Faxem pod numerem 47-874-72-15
  • Pocztą internetową na adres e-mail : skargi@polkowice.wr.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach

mł.insp. Waldemar Cichocki
Przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godzinach 15:30 - 17:00

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

Rzecznik Praw Obywatelskich
00-090, Aleja Solidarności 77, Warszawa

oraz

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
50-056, Wrocław, ul. Wierzbowa 5

Powrót na górę strony