Praktyki i staże

Praktyki i Staże

Data publikacji 23.09.2020

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach
59-100, Polkowice, ul. Legnicka 15,
tel. 47-874-72-89
tel. 47-874-72-86
e-mail: kadry@polkowice.wr.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach nie ralizuje praktyk studenckich.

Zasady odbywania staży w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach

1. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem stażu zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przy ul. Legnickiej 15 w Polkowicach lub drogą pocztową na adres Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach; 59-100, Polkowice; ul. Legnicka 15.

3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie stażu studenckiego:

 • złożenie wniosku o odbycie stażu wraz z kompletem pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;
 • liczba miejsc odbywania stażu podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi KPP w Polkowicach, stąd spełnienie przez zainteresowanego wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na staż;
 • wniosek o odbycie stażu może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn;
 • wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie stażu daje podstawę do wysłania wniosku o zorganizowanie stażu do Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach;
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie stażu przekazywana jest zainteresowanej osobie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Pozostałe informacje:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, osobie odbywającej staż mogą być udostępniane tylko dokumenty oraz informacje jawne;
 • po zakończeniu stażu Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach wystawia sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powrót na górę strony